Nuacht as Meánscoil San Nicolás

June 14, 2016

Scarúint na gCarad

Bhí idir shúgradh agus dáiríre ann oíche 26 Bealtaine nuair a bhuail daltaí Bhliain 6 agus a muintir le chéile sa Mheánscoil chun slán a fhagáil ag a laethanta scoile. Ba mhór ag cách go raibh an Sagart Paróiste, an tAthair Conchúr Ó Ceallaigh inár láthair agus ba fhíorálainn go deo an searmanas a bhí againn faoina threoir. Tar éis físeán den scoth a thaispeáint a rianaigh mórimeachtaí dhaltaí an ranga ó saoláíodh iad, labhair Cárthach Ó Faoláin agus Dawn de Paor faoin dlúthcheangal agus cairdeas a d’fhás sa ghrúpa ildánach seo le sé bliana anuas agus leag siad béim ar an ngeallúint go seasfadh siad le chéile i gcónaí sa saol atá amach rompu. Mhol an Príomhoide Séamus Ó Cadhain go hard na spéire iad agus é ag guí gach aon bheannachta leo don todhchaí. Bhronn na daltaí bláthanna áille ar Chlár Ní Fhathaigh ansin mar chomhartha buíochais as a tacaíocht ar fad le linn na bliana. Bhí ardlá curtha isteach acu faoin tráth seo agus Com Seangán dreaptha acu mar éacht scoir léithse agus le Séiplíneach na scoile Dearán Ó Droma. In ainneoin sin lean siad orthu agus bhí oíche go maidin acu. Mairfidh cuimhne a lá deiridh i Meánscoil San Nioclás go ceann i bhfad agus guímid ar fad gach rath agus séan orthu san Ardteistiméireacht agus sa saol atá amach rompu. Treise libh ar fad!

Daltaí Bhliain 6 ar Cham Seangán mar éacht scoir acu.
bliain6_sliabh

Bronnadh na nGradam
Bhí an scoil ag dordán le sceitimíní Oíche na nGradam agus Oíche Bhliain 4 nuair a bronnadh go leor gradam agus aitheantas éagsúil ar dhaltaí na Meánscoile a bhain éachtaí amach i réimsí ilghnéitheacha den saol le bliain anuas. Ba mhór an onóir dúinn ar fad go raibh an Dr Ciarán Ó Gealbháin inár gcomhluadar mar aoichainteoir agus thug a chuidse focal uchtach agus ardú meanman do chách. Is iardhalta de chuid na scoile é Ciarán agus labhair sé faoina thaithí féin sa Mheánscoil agus mhol do na daltaí gan aon imní a bheith orthu mar go bhfuil go leor bóithre agus cúrsaí gur féidir a leanúint chun ceann scríbe a bhaint amach sa lá atá inniu ann. Ansin bhronn Ciarán an Gradam is airde, Ceannródaí na Scoile ar Chárthach Ó Faoláin ón 6ú bliain agus thréaslaigh sé leis as an obair den chéad scoth a bhí déanta aige mar urlabhraí a chuir an Mheánscoil chun cinn, as a rannpháirtíocht in imeachtaí óige ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta as a éachtaí ceoil agus go háirithe as ucht a dhílseacht do chur chun cinn na Gaeilge i gcónaí. Bronnadh Ceannródaí Spóirt na Scoile ar Dawn de Paor a bhfuil dhá bhonn Chraobh na hÉireann buaite aici cheana féin agus bronnadh Gradaim speisialta Spóirt ar Sheánaí Mac Craith as a éachtaí móra spóirt le linn dó a bheith ar scoil linne. Bronnadh Gradam Ealaíne ar Róisín Ní Churraoidhín, Bliain 6 as a cuidse éachtaí i réimse na hEalaíne agus bronnadh Gradam an Cheoil ar Chárthach Ó Faoláin agus Calvin Laochdha as cur chun cinn an cheoil sa scoil le sé bliana anuas. Ina theannta sin bronnadh Gradaim Spóirt ar Chonchubhar Ó Cuirrín, (Bliain 5) Óisín Ó Ceallaigh, (Bliain 3) Briannagh Nic Craith (Bliain 2) agus Caolán Mac Craith (Bliain 1) agus bhronn Maria Ní Dhonnabháin, múinteoir Ealaíne na Meánscoile, duais a bhuaigh sí i gcomórtas Ealaíne Chaisleán an Leasa Mhóir ar Hannah Nic Uaid ón Idirbhliain. Bhronn Clár Ní Fhathaigh Teastais JCSP ar dhaltaí Bhliain 3 ansin. Is ar cheann na múinteoirí ranga a thit an onóir ina dhiadh sin na Gradaim Ranga a bhronnadh agus tréaslaímid ó chroí leis na daltaí seo a leanas ar bronnadh Gradam Ranga, Gradam Forbartha nó Gradam Léinn orthu i mbliana.

ceannrodai_na_scoile
An Dr Ciarán Ó Gealbháin, Séamus Ó Cadhain, Príomhoide & Cárthach Ó Faoláin, ar bronnadh an Gradam, Ceannródaí na Scoile air.

gradam_spoirt
Oisín Ó Ceallaigh, Seánaí Mac Craith & Dawn de Paor, ar bronnadh Gradaim Spóirt orthu.

Bronnadh Choiste na dTuismitheoirí
Sular cuireadh críoch le scléip na hoíche bhronn Cathaoirleach Choiste na dTuismitheoirí, Gearóidín de Róiste, seic €1800 ar Áine Uí Icí, Príomhoide Tánaisteach na Meánscoile. Is mór ag pobal uile na scoile obair na gcapall atá déanta ag Coiste na dTuismitheoirí i mbliana ar leas phobal uile na Meánscoile agus iad ag cabhrú le hócáidí scoile agus ag bailiú airgid chun cur le háiseanna agus le seirbhísí na scoile. Rachaidh an €1800 i dtreo an athchóirithe a deineadh ar shaotharlann ríomhaireachta na Meánscoile agus táimid go mór faoi mhórchomaoin ag an gCoiste agus ag na tuismitheoirí ar fad a chabhraigh linn a leithéid a sholáthar do phobal uile na scoile.

coiste_na_dtuis
Áine Uí Icí, (Príomhoide Tánaisteach), & Coiste na dTuismitheoirí a bhronn seic ar an scoil: MaryJean Timmons, Geraldine de Róiste (Cathaoirleach), Niamh Mhic Craith & Máire Seo Breathnach.

Oíche na hidirbhliana
Ní raibh stad leis an gcéiliúradh leis sin áfach agus bhí Oíche na hIdirbhliana againn cúpla oíche ina dhiaidh sin. Fearadh fíorchaoin fáilte roimh dhaltaí agus a dtuismitheoirí ón 3ú bliain chun go mblasfaidís den fhéasta imeachtaí agus cúrsaí atá i ndán dóibh ó thús Mheán Fómhair seo chugainn. Bhí ríméad orainn gur fhreastail cuid mhaith de na daltaí ón gceantar máguaird a bheidh ag caitheamh na hIdirbhliana linn, an scoilbhliain seo chugainn chomh maith le roinnt de na daltaí a bheidh linn ar an gCúrsa nua Idirbhliana a bheidh á reachtáil ag Meánscoil San Nioclás i gcomhpháirtíocht le Coláiste na Rinne. D’aontaigh idir dhaltaí agus thuismitheoirí go raibh ardbhliain ag na daltaí agus gur bhain gach uile dhuine idir thaitneamh agus thairbhe aisti. Is iomaí gáire agus cuimhne a músclaíodh agus físeán na bliana á thaispeáint den iliomad turas, cúrsaí agus eachtraí a bhí curtha i gcrích ag lucht na hIdirbhliana. Thréaslaigh Príomhoide Tánaisteach na Meánscoile, Áine Bean Uí Icí a gcuid éachtaí leis na daltaí ar fad agus mhol sí go hard iad as a ndea-iompar agus as an spriod a léirigh siad le linn na bliana. Ghabh sí buíochas leis na tuismitheoirí ar fad as a gcuid tacaíochta agus le Comhordaitheoir na hIdirbhliana, Dearán Ó Droma agus leis an múinteoir ranga Aonghus Ó Raghnaigh as an mórobair a chuir siad beirt isteach, chun bliain comh spleodrach sin a eagrú do chách. Ba léir go raibh na daltaí ar aon intinn léi faoin méid sin nuair a thapaigh siad an deis chun féirín buíochais a bhronnadh orthu araon. Ansin bronnadh trí Ghradam ar thriúr a toghadh mar Dhaltaí Rang na hIdirbhliana, Sibéal Nic Uaid, Macdara Ó Faoláin agus Donncha Ó Súilleabháin agus ar Shaoirse Ní Argáin agus Oisín Ó Maitiú as an obair den scoth a dhein siad ar Thaithí Oibre.
Beidh cumha orainn gan dabht i ndiaidh ár gcuairteoirí a d’fhág slán againn an lá dar gcionn tar eis don rang ar fad lá eachtrúil, spraoiúil a chaitheamh ó 6 ar maidin go déanach san oíche in Ionad Eachtraíochta sa Neidín i gCo Chiarraí. Is mór an chreidiúint dá muintir agus dá scoileanna iad agus taimid fiorbhuíoch de gach aoinne díobh as ar chuir siad le hIdirbhliain 2015-2016. Go n-éirí go geal leo.

bliain_4_bronnadh
Saoirse Ní Argáin, Oisín Ó Maitiú, Donncha Ó Súilleabháin, Macdara Ó Faoláin & Sibéal Nic Uaid, Bliain 4, ar bronnadh Gradaim orthu.

An Brat Ómrach & Bronnadh ar Pieta House
Tar éis dóibh urraíocht a fháil ó chlann agus ó chairde as siúlóid a dhein siad ón Dorchadas i dtreo an tSolais le déanaí, bhí an-áthas ar dhaltaí na hIdirbhliana, Bhliain 3 agus Chomhairle na nDaltaí seic ar €873.40 a bhronnadh ar Niamh Connolly, Pieta House duine de lucht eagraithe na siúlóide, Darkness into Light. Comhlíonfaidh sé seo céim eile is sinn ag dreim Brat Ómrach a bhaint amach don scoil. Comhghairdeas ó chroí amach leo ar fad.

pieta_house

Go back